Teisinės pastabos

Teisinės pastabos

Naudojimo sąlygos

prysmiangroup.com interneto svetainė yra internetinė informacijos paslauga, kurią teikia Prysmian S.p.A.“ („Prysmian Group“, „Prysmian“).

Informacija gali būti pakeista ir atnaujinta be išankstinio įspėjimo.

 

Intelektinė nuosavybė

Naudodamiesi šia interneto svetaine sutinkate su toliau šiame teisiniame pranešime pateiktomis sąlygomis. Jeigu nenurodyta kitaip, šioje interneto svetainėje pateikti tekstai, vaizdai, nuotraukos, grafinė ir audiovizualinė medžiaga autorių teisėmis priklauso „Prysmian Group“ (Copyright © 2014 „Prysmian Group“) arba „Prysmian Group“ įmonėms arba jų licencijų turėtojams, visos teisės saugomos. Juos draudžiama kopijuoti, keisti, naudoti, atgaminti, perduoti įkelti, skelbti arba platinti, iš dalies arba kaip visumą, iš anksto negavus raštiško savininko sutikimo.

Jeigu nenurodyta kitaip, „Prysmian“ pavadinimas, PRYSMIAN prekių ženklas arba prekių ženklai, vaizduojami šioje interneto svetainėje priklauso „Prysmian“ arba „Prysmian Group“ įmonėms arba jų licencijų turėtojams.

Juos draudžiama kopijuoti, keisti, naudoti, atgaminti, perduoti įkelti, skelbti arba platinti, iš anksto negavus raštiško savininko sutikimo. „Prysmian Group“ suteikia leidimą elektroniniu būdu kopijuoti ir išspausdinti spausdintinę šios interneto svetainės kopiją tik asmeniniam naudojimui, apie tai įspėjant „Copyright © 2014 Prysmian Group“. Bet koks neįgaliotas „Prysmian“ turinio ar prekių ženklo naudojimas bus laikomas „Prysmian“ intelektinės nuosavybės ir autorių teisių pažeidimu, už kurį bus baudžiama pagal galiojančius įstatymus.

 

Teisinis pareiškimas

Nors buvo imtasi visų pagrįstų atsargumo priemonių surenkant ir nurodant čia pateikiamą informaciją, „Prysmian“ neteikia jokios aiškios ar numanomos garantijos dėl šios informacijos tikslumo, išsamumo, naudingumo, naudotojų naudojimosi ja bet kokiomis priemonėmis ir neprisiima jokios atsakomybės už joje esančias klaidas ar praleidimus. „Prysmian“ neprisiima jokios atsakomybės, aiškios ar numanomos, dėl naudotojų prieigos prie šios interneto svetainės ar prie bet kokio joje esančio naudotojų naudojamo turinio.

Bendrovės ir finansinė informacija - „Prysmian“ tiki, kad jos paskelbta bendrovės ir finansinė informacija buvo tiksli jos paskelbimo metu, kad ji buvo registruota atitinkamoje reguliavimo institucijoje ar paskelbta kokiu nors kitu būdu. Tai, kad ši informacija skelbiama interneto svetainėje, neturėtų būti suprantama, kad nuo jos registravimo datos neįvyko jokių pokyčių ar kad informacija yra tiksli bet kuriuo paskesniu metu po jos registravimo ar paskelbimo bet kokiu kitu būdu datos.

Produktų informacija - be to, šalis, norinti įsigyti prekių, neturėtų ja remtis ir turėtų pateikti konkrečią užklausą apie prekių pobūdį ir jų tinkamumą naudoti numatytu būdu. Prysmian“ taip pat gali atlikti produktų patobulinimus ir (arba) pakeitimus, aprašytus šioje interneto svetainėje, be išankstinio įspėjimo.

Anglų kalba - dauguma šioje interneto svetainėje pateikiamų dokumentų yra dėl patogumo atliktas vertimas į anglų kalbą iš originalo italų kalbos. Rengiant vertimus buvo dėtos visos pastangos, kad vertimas būtų kuo tikslesnis, nekenkiant visam teksto vientisumui. Tačiau, nepaisant to, gali atsirasti skirtumų ir taip nutikus pirmenybė teikiama tekstui italų kalba.

Teisiniai terminai - vertimuose pateiktos teisinės koncepcijos anglų, o ne italų kalbos, terminais. Atitinkamos koncepcijos gali nebūti identiškos toms, kurios yra aprašytos anglų kalbos terminais, kaip šie terminai gali būti suprantami pagal įstatymus kitoje jurisdikcijoje.

 

Nuorodos

Nuorodos į kitas svetaines pateiktos išimtinai naudotojo patogumui. Prysmian“ nėra atsakinga už bet kurios iš šių svetainių, į kurias galima patekti iš šios svetainės, ar iš kurios galima patekti į šią svetainę, turinį. Patekdamas į kitas svetaines iš šios internetinės svetainės naudotojas pats prisiima riziką ir naudotojai turėtų užtikrinti, kad ėmėsi adekvačių atsargumo priemonių saugodamasis virusų ar kitų panašių elementų. „Prysmian“ neturi absoliučiai jokios galios prižiūrėti tokių svetainių turinio ir būdama trečioji šalis nėra atsakinga už šį turinį, taip pat už reklaminę medžiagą, pateikiamą tokiose svetainėse, ar už jose siūlomus produktus. „Prysmian“ niekaip nefinansuoja, nesidalija ir neriama šių produktų ar paslaugų.

 

Naudotojų informacija

Bet kokia medžiaga, siunčiama „Prysmian“, pvz., el. paštu arba per WWW puslapius, nelaikoma konfidencialia. „Prysmian“ tampa jos savininke ir tokios medžiagos atžvilgiu neprisiima jokių įsipareigojimų. Todėl „Prysmian“ turi teisę laisva atgaminti, naudoti, atskleisti, perdirbti, kurti išvestinius darbus ir platinti šią medžiagą kitiems be apribojimų. Be to, „Prysmian“ turi teisę be jokių svarstymų naudoti bet kokią informaciją, idėjas, koncepcijas, praktines žinias ar technikas, pateiktas tokioje medžiagoje bet kuriuo tikslu, įskaitant (bet neapsiribojant) produktų vystymą, gamybą ir teikimą rinkai naudojant šią medžiagą. Naudotojas, atsiuntęs bet kokią medžiagą „Prysmian“, garantuoja, kad tokia medžiaga tinkama skelbti, ir sutinka atlyginti bet kokią „Prysmian“ patirtą žalą bet kurios trečiosios šalies atžvilgiu, susijusią su ios medžiagos naudojimu.

 

Ryšiai su investuotojais

Puslapių „Ryšiai su investuotojais“ turinį pateikia „Teleborsa S.r.l“, „Prysmian S.p.A.“ įgaliojimu.