Privatumo politika

Privatumo politika

Šios privatumo politikos tikslas yra aprašyti asmens duomenų tvarkymo priemones ir jo tikslus, kurias naudoja ir kurių siekia duomenų valdytojas AS Prysmian Group Baltics (toliau – Valdytojas arba Bendrovė) savo svetainėje https://baltics.prysmian.com/ (toliau – Svetainė) arba per ją. Atkreipkite dėmesį, kad ši politika taikoma visiems, kas naršo ir (arba) naudojasi Svetaine arba kitaip sąveikauja su turiniu ir paslaugomis, pateikiamomis Svetainėje (toliau – Vartotojas).

Vartotojų asmens duomenų tvarkymas visiškai atitinka taikomus asmens duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant Reglamentą (ES) 2016/679 (BDAR).

 

1. NUKREIPIMAS Į KITAS SVETAINES

Svetainėje pateikiamos nuorodos, nukreipiančios į kitas svetaines, kurias valdo kitos „Prysmian Group“ bendrovės arba trečiosios šalys. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl asmens duomenų tvarkymo, kuris gali būti vykdomas per trečiųjų šalių svetaines arba susijęs su jomis. Todėl kiekvienas Vartotojas, kuris naudojasi Svetainėje pateikiamomis nuorodomis į tokias svetaines ir (arba) socialines platformas, turi atidžiai perskaityti atitinkamas privatumo politikas, kad geriau suprastų, kaip trečiosios šalys, kurios yra savarankiški valdytojai ir valdo šias svetaines, tvarkys Vartotojo asmens duomenis.

 

2. RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

a) Srauto duomenys

Šiai svetainei valdyti naudojamoms kompiuterių sistemoms ir programinės įrangos procedūroms (veikiant įprastai) reikalingi tam tikri asmens duomenys, kurių perdavimas besąlygiškai įtraukiamas į interneto ryšio protokolus. Šiai duomenų kategorijai priskiriami: IP adresai, naršyklės tipas, operacinė sistema, domeno pavadinimas ir svetainių, iš kurių prisijungiate arba atsijungiate, adresai, informacija apie Svetainėje Vartotojo aplankytus puslapius, prieigos laikas, viename puslapyje Vartotojo praleisto laiko trukmė, vidinio kelio analizė ir kiti parametrai, susiję su Vartotojo operacine sistema ir kompiuterio aplinka. Techniniai ir IT duomenys renkami ir naudojami tik apibendrinti, kad iš karto jų nebūtų įmanoma identifikuoti. Jie gali būti naudojami įvykus nusikaltimui Svetainėje ar prieš Svetainę arba gavus kompetentingų institucijų užklausą.

b) Asmens duomenys, kuriuos tiesiogiai suteikia Vartotojas

Keli Svetainės skyreliai (pvz., naujienlaiškio prenumeratos) skirti rinkti tik tiems asmens duomenims, kuriais dalytis su Bendrove nusprendžia Vartotojas. Suprantama, kad tokiu atveju Valdytojas turi rinkti Vartotojo pateiktus duomenis, kad galėtų įvykdyti gautas užklausas. Jeigu Vartotojas pageidauja, kad Valdytojas jo asmens duomenų nerinktų, jis neturėtų pateikti jokios užklausos. Bet kuriuo atveju Vartotojas, perskaitęs šią politiką ir išsamiai susipažinęs su Bendrovės atliekamu asmens duomenų tvarkymu ir jo tikslais, visada gali dalytis savo duomenimis užpildydamas Svetainėje pateikiamas konkrečias formas.

 

3. TVARKYMO TIKSLAI

Pagrindinis Svetainės tikslas yra teikti informaciją (ir atlikti interaktyvios erdvės funkciją) apie „Prysmian Group“ priklausančių bendrovių veiklą, siūlomus produktus ir paslaugas. Todėl daugeliu atvejų nėra būtina rinkti Vartotojo asmens duomenų.

Bet kuriuo atveju, vadovaujantis BDAR nustatytais principais, laikomasi nuostatos Svetainėje rinkti kaip galima mažiau asmens duomenų ir atsisakyti jų tvarkymo visais atvejais, kai pirmiau nurodyti tikslai gali būti pasiekti kitomis priemonėmis ir (arba) naudojant anoniminius duomenis.

Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarkys tik šiais tikslais:

 1. kad suteiktų tinkamas naršymo Svetainėje galimybes;
 2. kad suteiktų Vartotojams galimybę naršyti patogiau ir gauti daugiau informacijos apie Bendrovės veiklą, siūlomas paslaugas ir produktus;
 3. kad atsakytų į Vartotojų užklausas ir įgyvendintų jų prašymus;
 4. kad galėtų vykdyti kandidatų atrankos procedūras ir surinktų per Svetainę pateikiamus CV;
 5. kad užtikrintų pareigų, numatytų galiojančiuose įstatymuose, ir (arba) kompetentingų institucijų reikalavimų ar nurodymų vykdymą;
 6. kad galėtų platinti reklaminius naujienlaiškius apie Bendrovės produktus ir paslaugas.

Jeigu ateityje duomenys bus tvarkomi ir kitais, negu nurodyta, tikslais, Bendrovė privalės pateikti Vartotojui adekvačią informaciją apie naujuosius tikslus (kad užtikrintų skaidrumą ir Vartotojo informuotumą) ir, kai reikia, užtikrinti tinkamą tokio tvarkymo teisinį pagrindą (pvz., gauti Vartotojo leidimą).

 

4. TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Vartotojas neprivalo teikti asmens duomenų (nebent būtų nurodyta kitaip), tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad atsisakius pateikti Bendrovei tam tikrus duomenis gali būti neįmanoma patenkinti Vartotojo užklausos arba suteikti tam tikras paslaugas (pvz., siųsti naujienlaiškius). Tvarkymo veiklai, išvardytai a–e punktuose, Vartotojo sutikimas nebūtinas, nes ji turi kitą teisinį pagrindą, t. y. poreikį suteikti paslaugas, kurių Vartotojas paprašė tiesiogiai, ir poreikį vykdyti Valdytojui taikomas teisines pareigas. Ir priešingai – nors reklaminiai naujienlaiškiai siunčiami tik Vartotojui užsiregistravus, Bendrovė negali jų siųsti negavusi išankstinio konkretaus Vartotojo sutikimo.

 

5. TVARKYMO METODAI IR DUOMENŲ SAUGUMAS

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi teisėtai ir sąžiningai, siekiant anksčiau nurodytų tikslų ir laikantis esminių principų, išdėstytų galiojančiuose teisės aktuose. Tvarkymas gali būti atliekamas tiek rankiniu, tiek elektroniniu būdu arba naudojant informacinių technologijų įrankius, visada taikant technines ir organizacines priemones, užtikrinančias duomenų saugumą ir konfidencialumą, ypač siekiant sumažinti atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo, neteisėtos prieigos ar, kalbant bendriau, duomenų rinkimo tikslo neatitinkančio tvarkymo riziką. Prižiūrint Valdytojui, tvarkyti duomenis gali tik subjektai, tinkamai įgalioti naudotis prieiga prie duomenų ir juos tvarkyti pagal Bendrovės pateiktus nurodymus ir laikydamiesi taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir reglamentų.

 

6. RYŠIAI SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

Svetainėje surinkti asmens duomenys nėra bendrinami ir perduodami trečiosioms šalims, nebent Vartotojas būtų suteikęs specialų leidimą tai daryti. Jeigu Bendrovė prieigą prie duomenų suteikia tiekėjams arba partneriams trečiosioms šalims (pvz., paslaugų teikėjams, pašto paslaugų teikėjams, prieglobos teikėjams, IT įmonėms, ryšių agentūroms), kad šios galėtų teikti jai specifines paslaugas, susijusias su išdėstytų tikslų įgyvendinimu arba būtinas jiems pasiekti, Valdytojas privalo tokias trečiąsias šalis paskirti duomenų tvarkytojais, atsivelgdamas į jų pajėgumus, patirtį ir patikimumą, ir pateikti joms konkrečius nurodymus dėl duomenų saugumo. Atnaujintą paskirtų duomenų tvarkytojų sąrašą bet kuriuo metu galima gauti pateikus Bendrovei rašytinę užklausą, kaip nurodyta toliau. Suprantama, kad Vartotojo asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims, tokioms kaip viešosios ar teisminės institucijos, siekiant laikytis privalomų potvarkių arba vykdyti užklausas, taip pat laikytis taikomų teiss nuostatų.

 

7. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Svetainėje surinkti asmens duomenys Vartotoją identifikuoti leidžiančiu formatu bus saugomi ne ilgiau, negu reikės tikslams, dėl kurių duomenys buvo surinkti, pasiekti arba, tam tikrais atvejais, tiek laiko, kiek numatyta taikomuose įstatymuose ir reglamentuose, ir (arba) prireikus užtikrinti Bendrovės teises arba jas apsaugoti (laikantis įstatymuose numatytų saugojimo ir senaties laikotarpių). Kai duomenys, įvertinus pagal pirmiau išdėstytus kriterijus, tampa nebereikalingi, jie panaikinami arba anonimizuojami.

 

8. SLAPUKAI (NUORODA Į KITĄ DOKUMENTĄ)

Išsamesnė informacija apie Svetainės slapukų naudojimą ir diegimą pateikiama galiojančiame Slapukų politikos dokumente.

 

9. DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIEN

Valdytojas vykdo veiklą tarptautiniu mastu, todėl duomenys perduodami į užsienį ir ten tvarkomi, tačiau tik anksčiau nurodytais tikslais. Duomenis tvarko „Prysmian Group“ priklausančios bendrovės, veikiančios tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. Visais atvejais, kai duomenys perduodami į ES nepriklausančias šalis, atitinkamam perdavimui taikomos specialios duomenų apsaugos garantijos, kaip to reikalaujama pagal įstatymus, pvz., Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos arba kitos apsaugos priemonės.

 

10. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

Vartotojas gali bet kuriuo metu pasinaudoti savo teisėmis, įskaitant šias teises:

 1. teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti iš Valdytojo informacijos apie tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenis galinčius gauti gavėjus, taikomą saugojimo trukmę, automatizuoto sprendimo priėmimo procesų vykdymą;
 2. reikalauti skubiai ištaisyti su juo susijusius asmens duomenis;
 3. reikalauti ištrinti jo duomenis įstatymuose nurodytais atvejais;
 4. reikalauti apriboti tvarkymą (kai įmanoma);
 5. reikalauti Valdytojui pateikiamų duomenų perkeliamumo, t. y. galimybės gauti juos susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat Bendrovei nekliudant perduoti tokius duomenis kitam valdytojui visais atvejais, kai to reikalaujama remiantis galiojančiais teisės aktais;
 6. pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai (Italijoje – Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Kilus klausimų dėl šių teisių taikymo, prireikus platesnės informacijos ir (arba) paaiškinimo, kreipkitės el. paštu [email protected].

 

11. DUOMENŲ VALDYTOJAS 

Duomenų valdytojas yra „Prysmian S.p.A.“, bendrovė, kurios veikla reglamentuojama Italijos įstatymais ir kurios centrinė būstinė įsikūrusi Via Chiese 6 - 20126 Milan (Italija).

Su Valdytojo duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti el. paštu [email protected].

 

12. POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Valdytojas turi teisę koreguoti ir (arba) papildyti šią Privatumo politiką, kai to reikia siekiant atitikti naujas teisines nuostatas ir (arba) įtraukti naujas paslaugas. Todėl kiekvienas Vartotojas raginamas periodiškai apsilankyti šiame puslapyje.

Toliau paryškinta data rodo, kada įkelta naujausia politikos versija.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 03.03.2022