Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

See isikuandmete kaitse eeskiri selgitab, kuidas ja mis eesmärkidel töötleb AS Prysmian Group Baltics vastutava töötlejana (edaspidi töötleja või ettevõte) veebisaidiga https://baltics.prysmian.com/ (edaspidi veebisait) seoses ja selle kaudu isikuandmeid.

Võtke arvesse, et see eeskiri kehtib kõigile, kes veebisaidil navigeerivad ja/või seda kasutavad või puutuvad muul viisil kokku veebisaidil kättesaadava sisu ja teenustega (edaspidi kasutaja).

Kasutajate isikuandmete töötlemine on täielikult kooskõlas asjakohase isikuandmete kaitse õigusaktidega, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679 (edaspidi GDPR).

 

1. Muudele veebisaitidele suunamine 

Veebisait sisaldab linke, mis võimaldavad teil liikuda teistele veebisaitidele, mida haldavad nii Prysmian Groupi teised ettevõtted kui ka kolmandad pooled. Ettevõte ei vastuta kolmanda poole veebisaitide kaudu ja/või nendega seotud isikuandmete töötlemise eest. Seega peab kasutaja, kes veebisaidi kaudu selliseid veebilehti ja/või suhtlusplatvorme avab, lugema tähelepanelikult läbi vastavad isikuandmete kaitse eeskirjad, et paremini mõista, kuidas töötlevad nende isikuandmeid selliseid veebisaite pakkuvad ja haldavad kolmandad pooled kui sõltumatud töötlejad.

 

2. Kogutavate isikuandmete liigid

a) Võrguliikluse andmed

Selle veebisaidi käitamiseks vajalikud arvutisüsteemid ja tarkvaralised protseduurid vajavad õigeks toimimiseks mõningaid isikuandmeid, mille edastamiseks kasutatakse interneti sideprotokolle. Selliste andmete hulka kuuluvad: IP-aadressid, brauseri tüüp, operatsioonisüsteem, domeeninimi ja veebiaadressid, millelt te logite sisse või välja; kasutaja poolt veebisaidil külastatud lehtede teave, juurdepääsu aeg, kasutaja poolt ühel lehel veedetud aeg, sisemise tee analüüs ja muud parameetrid, mis on seotud kasutaja operatsioonisüsteemi ja arvutikeskkonnaga. Neid tehnilisi/IT-andmeid kogutakse ja kasutatakse ainult koondandmetena, mis ei võimalda kohest tuvastamist. Neid võidakse kasutada veebisaidil või arvatavalt selle suhtes toime pandud kuritegude uurimiseks või pädevate asutuste nõudmisel.

b) Kasutaja enda esitatavad isikuandmed

Veebisaidil on jaotisi (nt uudiskirja tellimine), mis koguvad ainult selliseid isikuandmeid, mida kasutaja otsustab ettevõttega jagada. See tähendab, et sel juhul peab töötleja kasutaja esitatavaid andmeid koguma, et täita saadetud taotlusi. Seega kui kasutaja soovib, et töötleja tema isikuandmeid ei koguks, palume tal taotlusi mitte saata. Kasutajal on alati võimalik pärast selle eeskirja lugemist, kus on üksikasjalikult selgitatud, kuidas ja mis eesmärgil ettevõte isikuandmeid töötleb, jagada oma andmeid, täites veebisaidil selleks ettenähtud vorme.

 

3. Töötlemise eesmärgid

Selle veebisaidi peamine eesmärk on jagada teavet (interaktiivse aknana) Prysmian Groupi kuuluvate ettevõtete pakutavate tegevuste, toodete ja teenuste kohta. Seetõttu pole kasutaja isikuandmete kogumine enamasti vajalik. Igal juhul kogub veebisait vastavalt GDPR-iga sätestatud põhimõtetele minimaalselt isikuandmeid ja välistab selliste andmete töötlemise kõigil juhtudel, kus allpool kirjeldatud eesmärke saab saavutada muude vahendite ja/või anonüümsete andmete abil.

Ettevõte töötleb teie isikuandmeid ainult järgmistel eesmärkidel:

 1. et võimaldada veebisaidil navigeerimist;
 2. et võimaldada kasutajatel ettevõtte pakutavate tegevuste, teenuste ja toodetega paremini tutvuda ja saada nende kohta rohkem teavet;
 3. et vastata kasutajate taotlustele ja neid täita;
 4. et osaleda värbamisprotsessis ja koguda veebisaidi kaudu edastatud CV-sid;
 5. et täita asjakohaste seadustega sätestatud kohustusi ja/või pädevate ametiasutuste päringuid või korraldusi;
 6. et edastada reklaamiotstarbelist uudiskirja ettevõtte toodete ja teenuste kohta.

Kui andmeid kogutakse edaspidi ka muudel kui siin nimetatud eesmärkidel, on ettevõtte kohustus jagada kasutajale selliste uute eesmärkide kohta piisavat teavet, tagamaks läbipaistvuse ja kasutajate teadlikkuse. Samuti peab ettevõte veenduma, et vastavaks töötlemiseks leiduks vajadusel kehtiv õiguslik alus (nt kasutaja nõusolek).

 

4. Töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete esitamine kasutaja poolt (kui pole teisiti märgitud) on vabatahtlik, kuid tuleb rõhutada, et kui kasutaja keeldub mõningate andmete ettevõttele kättesaadavaks tegemisest, võib kasutaja taotluse täitmine või mingite teenuste (nt uudiskiri) pakkumine osutuda võimatuks. Eespool loetletud töötlemistegevused punktides a) kuni e) ei nõua kasutaja nõusoleku saamist, kuna need rajanevad muudel õiguslikel alustel, s.t vajadus pakkuda otseselt kasutaja poolt nõutud teenuseid ja vajadus tagada töötleja õiguslike kohustuste täitmine. Teisalt: kuigi reklaamiotstarbeliste uudiskirjade saamiseks peab kasutaja registreeruma, ei saa ettevõte sellist teavet ilma kasutaja eelneva konkreetse nõusolekuta edastada.

 

5. Andmetöötluse viisid ja andmeturve

Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse seaduslikult ja ausalt eelnimetatud eesmärkidel ning kooskõlas asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetega. Töötlemine võib toimuda nii käsitsi kui ka elektrooniliselt või infotehnoloogiliste vahenditega, rakendades alati tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis tagavad andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse. Eriti pööratakse tähelepanu isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, volitamata avaldamise või juurdepääsu ohu vähendamisele ning üldisemalt sellise töötlemise vältimisele, mis pole kooskõlas andmete kogumise eesmärgiga. Töötlemine toimub ainult töötleja alluvuses selliste isikute poolt, kellele on antud nõuetekohane luba andmetele juurdepääsuks ja nende töötlemiseks, lähtudes ettevõtte antud juhistest ning kohaldatavatest andmekaitseseadustest ja eeskirjadest.

 

6. Suhtlus kolmandate pooltega

Veebisaidi kaudu kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele pooltele, v.a juhul, kui kasutaja on selleks andnud konkreetse nõusoleku. Kui ettevõte teeb andmed kättesaadavaks kolmandast poolest tarnijatele või partneritele (nt teenusepakkujad, postiteenistus, võrgumajutuse teenusepakkujad, IT-ettevõtted, kommunikatsioonibürood), et võimaldada neil teatud teenuste pakkumist, mis on seotud eelnimetatud eesmärkide täitmisega või selleks vajalikud, on töötleja kohustus määrata sellised kolmandad pooled nende võimete, kogemuse ja usaldusväärsuse põhjal andmetöötlejaks ning anda neile konkreetsed juhised andmete turvalisuse tagamiseks. Määratud andmetöötlejate ajakohastatud loendiga saab alati tutvuda, saates ettevõttele kirjaliku taotluse (vt allpool). Kasutaja isikuandmed tuleb vajadusel edastada ka sellistele kolmandatele pooltele nagu avalik-õiguslikud asutused või kohtuorganid, et täita siduvaid korraldusi ja päringuid ning kohaldatavaid õigusnorme.

 

7. Andmete säilitamine

Veebisaidil kogutud isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, mis võimaldab kasutaja tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik andmete kogumise eesmärgil täitmiseks, ja igal juhul mitte kauem, kui on ette nähtud asjakohaste õigusaktide ja eeskirjadega ning vajadusel töötleja õiguste rakendamiseks või kaitsmiseks (kooskõlas seadusega ettenähtud säilitusperioodide ja piirangutega). Kui neid pole enam eelkirjeldatud tingimustel vaja, siis andmed eemaldatakse või muudetakse anonüümseks.

 

8. Küpsised (ristviide)

Üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas küpsiseid sellel veebisaidil installitakse ja kasutatakse, leiate vastavast küpsiste eeskirjast.

 

9. Andmete edastamine välisriiki

Kuna töötleja äritegevus on rahvusvaheline, edastatakse andmeid välismaale ja töödeldakse seal, kuid see toimub jätkuvalt vaid eelkirjeldatud eesmärkidel ja Prysmian Groupi kuuluvate ettevõtete poolt, mis asuvad nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool. Kui andmed edastatakse EL-ist väljaspool asuvatesse riikidesse, kohaldatakse seadusega ettenhtud spetsiaalseid andmekaitsegarantiisid, nt Euroopa Komisjoni kinnitatud standardmudeli tingimusi või muud samaväärseid kaitsemeetmeid.

 

10. Andmesubjekti õigused

Kasutaja võib igal ajal kasutada oma õigusi, sh järgmisi:

 1. juurdepääs oma isikuandmetele, töötleja eesmärkide kohta tõendite saamine, info saamine: seotud andmete liigid, võimalikud andmete saajad, rakendatav säilitusperiood, automaatsete otsustusprotsesside rakendamine;
 2. endaga seotud valede isikuandmete viivitamatu korrigeerimine;
 3. oma andmete kustutada laskmine seadusega ettenähtud juhtudel;
 4. töötlemise piiramine, kui see on võimalik;
 5. kõigil juhtudel, kus kehtiv seadus seda nõuab, töötlejale edastatud andmete ülekandmine, s.t andmete saamine struktureeritud, üldkasutatavas masinloetavas vormingus; ja selliste andmete edastamine teisele töötlejale, ilma et ettevõte seaks sellele mingeid takistusi;
 6. kaebuse esitamine pädevale järelevalveasutusele (Itaalias Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Nende õiguste kasutamiseks, lisateabe saamiseks ja/või selgituste küsimiseks kirjutage aadressil [email protected].

 

11. Vastutav töötleja

Vastutav töötleja on Prysmian S.p.A. - Itaalia seaduste järgi asutatud ettevõte, mille peakorter asub aadressil Via Chiese 6 - 20126 Milan (Itaalia).

Töötleja andmekaitsespetsialisti poole pöördumiseks kirjutage aadressil [email protected].

 

12. Eeskirjade muutmine

Töötlejal on õigus käesolevat isikuandmete kaitse eeskirja aeg-ajalt muuta ja/või integreerida, et täita uusi õiguslikke ettekirjutusi ja/või lisada uusi teenuseid. Seetõttu palume igal kasutajal seda lehte regulaarselt külastada.

Allpool on näidatud eeskirja viimase versiooni üleslaadimise kuupäev.

 

Viimane uuendus: 03.03.2022