Privātuma politika

Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir aprakstīt  AS Prysmian Group Baltics veiktās personas datu apstrādes līdzekļus un nolūkus, uzņēmumam izpildot datu pārziņa (turpmāk tekstā “Pārzinis” vai “Uzņēmums”) pienākumus saistībā ar tīmekļi vietni un ar tās starpniecību https://baltics.prysmian.com (turpmāk tekstā “Tīmekļa vietne”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī politika attiecas uz ikvienu, kurš veic navigāciju šajā Tīmekļa vietnē un/vai to lieto, vai kā citādi mijiedarbojas ar saturu un pakalpojumiem, kādi pieejami ar Tīmekļa vietnes starpniecību (turpmāk tekstā “Lietotājs”).

Lietotāju personas datu apstrāde notiks, pilnībā ievērojot spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus, tostarp Regulu (ES) 2016/679 (“GDPR”).

 

1. NOVIRZĪŠANA UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM

Šajā Tīmekļa vietnē ir ietvertas saites, kas sniedz jums savienojuma iespēju ar citām tīmekļa vietnēm, ko vada gan citi Prysmian Group uzņēmumi, gan trešās puses. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par personas datu apstrādi, kas var notikt ar trešo pušu tīmekļa vietņu starpniecību un/vai saistībā ar šādām vietnēm. Tādēļ katram Lietotājam, kurš piekļūst šādm tīmekļa lapām un/vai sociālajām platformām ar Tīmekļa vietnes starpniecību, ir rūpīgi jāiepazīstas ar attiecīgo vietņu privātuma politiku, lai gūtu labāku izpratni par to, kā viņu personas datus apstrādās trešās puses, kas, būdamas autonomi datu pārziņi, nodrošinās un pārvaldīs šo tīmekļa vietņu darbību.

 

2. VĀKTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

a)  Trafika dati

Datorsistēmām un programmatūras procedūrām, ko lieto, lai darbinātu šo Tīmekļa vietni, savas standarta darbības laikā ir jāiegūst daži personas dati, kuru pārsūtīšana ir neatņemama interneta sakaru protokolu lietojuma sastāvdaļa. Šajā datu kategorijā ir šādi vienumi: IP adreses, pārlūkprogrammas veids, operētājsistēma, domēna nosaukums un tīmekļa vietnes adreses, no kurām jūs piesakāties sistēmā vai atsakāties no tās, informācija par Lietotāja apmeklētajām lapām Tīmekļa vietnes ietvaros, piekļuves laiks, laika periods, kādu Lietotājs uzturējies vienā lapā, iekšējā ceļa analīze un citi parametri attiecībā uz Lietotāja operētājsistēmu un datora vidi. Šie tehniskie / IT dati tiek vākti un lietoti tikai apkopotā un tūlītēji neidentificējamā veidā, un tos iespējams izmantot, lai noskaidrotu atbildību iespējamu noziegumu gadījumā, kādi veikti Tīmekļa vietnē ietvaros vai pret to, kā arī pēc kompetentas valsts varas iestādes pieprasījuma.

b)  Lietotāja tieši sniegtie personas dati

Tīmekļa vietnē ir dažas sadaļas (piem., jaunumu vēstules abonēšana), kuru mērķis ir vākt tikai tādus personas datus, par kādiem Lietotājs pieņem lēmumu tos kopīgot ar Uzņēmumu. Ir pats par sevi saprotams, ka konkrētajā gadījumā Pārzinim ir jāsaņem Lietotāja sniegtie dati, lai izpildītu saņemtos pieprasījumus. Attiecīgi, ja Lietotājs dod priekšroku tam, ka Pārzinis nevāc viņa/viņas personas datus, no viņa/viņas tiek lūgts nesūtīt nekādus pieprasījumus. Jebkurā gadījumā Lietotājiem vienmēr būs iespēja pēc iepazīšanās ar šo politiku, lai detalizēti izprastu, kā un kādos nolūkos Uzņēmums apstrādās viņu personas datus, kopīgot savus datus, aizpildot Tīmekļa vietnē pieejamās konkrētās veidlapas.

 

3. APSTRĀDES NOLŪKI

Tīmekļa vietne ir izstrādāta ar galveno mērķi sniegt informāciju – un tādējādi kā interaktīvs logs – par aktivitātēm, produktiem un pakalpojumiem, kādus piedāvā pie Prysmian Group piederošie uzņēmumi. Tas ir iemesls, kādēļ vairumā gadījumu Lietotāja personas datu vākšana nav vajadzīga. Jebkurā gadījumā atbilstoši GDPR paredzētajiem principiem arī Tīmekļa vietnes ievirze ir tāda, lai pēc iespējas mazinātu personas datu vākšanu, kā arī lai izslēgtu šādu datu apstrādi visos gadījumos, kad šeit apraksttos nolūkus var īstenot ar citiem līdzekļiem un/vai ar anonīmiem datiem.

Uzņēmums jūsu personas datus apstrādās tikai un vienīgi šādos nolūkos:

 1. sniegt atbilstīgas navigācijas iespēju Tīmekļa vietnē;
 2. sniegt Lietotājiem iespēju labāk izpētīt un iegūt vairāk informācijas par Uzņēmuma piedāvātajām aktivitātēm, pakalpojumiem un produktiem;
 3. atbildēt un izpildīt Lietotāju pieprasījumus;
 4. vadīt darba pieņemšanas procesu un saņemt ar Tīmekļa vietnes starpniecību iesniegtos CV;
 5. izpildīt pienākumus, kādi paredzēti spēkā esošajos tiesību aktos, un/vai kompetentu iestāžu dotus pieprasījumus vai rīkojumus;
 6. piegādāt Uzņēmuma produktus un pakalpojumus popularizējošu jaunumu vēstuli.

Ja turpmāk būs jāvāc dati arī kādā citā nolūkā, ne tikai tajos, kādi aprakstīti iepriekš, Uzņēmuma pienākums būs, no vienas puses, sniegt Lietotājam atbilstošu informāciju par šādiem jauniem nolūkiem, lai būtu iespējama pārredzamība un lietotāja izpratne, un, no otras puses, nodrošināt, lai attiecīgās apstrādes uzņemšanās gadījumos, kad tas nepieciešams, būtu atbilstoši juridiski pamatota (piem., iegūstot Lietotāja piekrišanu).

 

4. APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATOJUMS

Lietotājs savus personas datus – ja vien tas nav norādīts citādi – sniedz pats pēc savas izvēles, tomēr jūsu uzmanība jāvērš arī uz to, ka, atsakoties sniegt kādus datus Uzņēmumam, var būt neiespējami izpildīt Lietotāja pieprasījumu vai sniegt noteiktus konkrētus pakalpojumus (piem., izsūtīt jaunumu vēstuli). Iepriekšējos a) – e) apakšpunktos uzskaitīto apstrādes darbību nolūkā nav nepieciešams saņemt Lietotāja piekrišanu, jo tiem ir dažāds juridiskais pamatojums, t. i., vajadzība veikt un nodrošināt pakalpojumus, ko tieši pieprasījis pats Lietotājs, kā arī vajadzība nodrošināt Pārzinim piemērojama juridiska pienākuma izpildi. Savukārt, lai gan popularizējošo jaunumu vēstuļu nosūtīšanā ir vajadzīga Lietotāja reģistrācija, Uzņēmums nevarēs piegādāt šāda veida saziņu, ja nebūs saņēmis iepriekšēju īpašu Lietotāja piekrišanu.

 

5. APSTRĀDES METODES UN DATU DROŠĪBA

Personas dati tiek vākti un apstrādāti likumīgi un godīgi, iepriekš minētajos nolūkos un atbilstoši spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajiem pamatprincipiem. Apstrādes darbības var noteikt gan manuāli, gan elektroniski vai izmantojot informācijas tehnoloģijas rīkus, vienmēr tehnisku un organizatorisku pasākumu ietvaros, kas garantē datu drošību un konfidencialitāti, jo īpaši domājot par netīšas vai nelikumīgas personas datu iznīcināšanas, zuduma, grozīšanas, neatļautas izpaušanas vai neatļautas piekļuves risku mazināšanu vai, izsakoties vispārīgāk, apstrādi, kas neatbilst datu vākšanas nolūkiem. Apstrādi pēc Pārziņa rīkojuma veiks tikai tādi subjekti, kas ir pienācīgi pilnvaroti piekļūt datiem un tos apstrādāt saskaņā ar norādījumiem, kādus sniedz Uzņēmums, un spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību un normatīvajiem aktiem.

 

6. SAZIŅA AR TREŠAJĀM PUSĒM

Ar Tīmekļa vietnes starpniecību savāktie personu dati netiks kopīgoti vai darīti zināmi trešajām pusēm, ja vien šādā nolūkā nav saņemta īpaša Lietotāja piekrišana. Ja Uzņēmums padara datus pieejamus trešās puses piegādātājiem vai partneriem (tādiem kā pakalpojumu sniedzēji, kurjeri, viesotāji, IT uzņēmumi, komunikāciju aģentūras), lai viņiem būtu iespēja sniegt konkrētus pakalpojumus saistībā ar iepriekš uzskaitītajiem nolūkiem vai nepieciešamus šo nolūku īstenošanā, Pārziņa pienākums būs iecelt trešās puses, izvērtējot to iespējas, pieredzi un uzticamību, kā datu apstrādātājas un sniegt tām konkrētus norādījumus attiecībā uz datu drošību. Atjauninātam iecelto datu apstrādātāju sarakstam var piekļūt jebkurā laikā, nosūtot Uzņēmumam rakstveida pieprasījumu, kā norādīts turpinājumā. Ir pats par sevi saprotams, ka Lietotāja personas dati jādara zināmi trešajām pusēm, tādām kā valsts vai tiesu iestādes, ievērojot saistošus rīkojumus un pieprasījumus, kā arī spēkā esošus juridiskos noteikumus.

 

7. DATU GLABĀŠANA

Tīmekļa vietnē savāktie personas dati tiks glabāti tādā formātā, kas sniedz iespēju identificēt Lietotāju, ne ilgāk kā tas nepieciešams, lai īstenotu nolūkus, kādos dati sākotnēji vākti, un jebkurā gadījumā laika ietvaros, kādi noteikti spēkā esošajos tiesību un normatīvajos aktos, kā arī lai īstenotu vai aizsargātu Pārziņa tiesības (ievērojot likumā paredzētos glabāšanas periodus un ierobežojumu noteikumus), kad tas nepieciešams. Kad saskaņā ar iepriekš minēto dati vairs nav nepieciešami, tie tiks anulēti vai padarīti anonīmi.

 

8. SĪKFAILI (MIJNORĀDE)

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par sīkfailu instalēšanu un lietojumu šajā Tīmekļa vietnē, lūdzu, skatiet spēkā esošo sīkfailu politiku.

 

9. DATU PĀRSŪTĪŠANA UZ ĀRVALSTĪM

Ņemot vērā Pārziņa uzņēmējdarbības starptautisko raksturu, dati tiks pārsūtīti un attiecīgi arī apstrādāti ārvalstīs, tomēr tikai un vienīgi iepriekš aprakstītajā nolūkā, un to darīs uzņēmumi, kas pieder pie Prysmian Group un ir dibināti gan Eiropas Savienības robežās, gan ārpus tām. Visos gadījumos, kad datus pārsūtīs uz valstīm, kas nav ES valstis, uz attiecīgo pārsūtīšanu attieksies konkrētas datu aizsardzības garantijas, kā to prasa tiesību akti, piem., iestrādājot līgumā standarta modeļa klauzulas vai citu līdzvērtīgu aizsardzību.

 

10. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Lietotājs var jebkurā laikā īstenot savas tiesības, tostarp šādas:

 1. piekļuve saviem personas datiem, Pārziņa īstenoto nolūku apliecinājuma saņemšana, iesaistītās datu kategorijas, saņēmēji, kuriem dati var tikt izpausti, spēkā esošais glabāšanas periods, automatizētu lēmumu pieņemšanas procesu esamība;
 2. ar Lietotāju saistīto nepareizo personas datu tūlītēja izlabošana;
 3. Lietotāja datu dzēšana likumā paredzētajos gadījumos;
 4. datu apstrādes ierobežojuma panākšana, kur tas ir iespējams;
 5. Pārzinim sniegto datu pārvietojamības pieprasīšana, t.i. , šo datu saņemšana strukturētā, plaši lietotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī šādu datu pārsūtīšanas pieprasīšana citam pārzinim bez jebkādiem kavēkļiem no Uzņēmuma puses, visās situācijās, kur tas ir prasīts spēkā esošajos tiesību aktos;
 6. iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei (Itālijā Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Lai īstenotu šīs tiesības vai saņemtu jebkādu papildu informāciju un/vai paskaidrojumus, lūdzu, rakstiet uz adresi: [email protected].

 

11. DATU PĀRZINIS 

Datu pārzinis ir Prysmian S.p.A. – uzņēmums, kurš likumīgi dibināts saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem un kura galvenā biroja adrese ir Via Chiese 6 - 20126 Milan (Itālija).

Ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz adresi [email protected].

 

12. POLITIKAS ATJAUNINĀŠANA

Pārzinim ir tiesības laika gaitā grozīt un/vai integrēt šo privātuma politiku, lai nodrošinātu atbilstību jaunām tiesību normām un/vai iekļautu jaunus pakalpojumus. Šī iemesla dēļ ikviens Lietotājs tiek aicināts periodiski apmeklēt šo lapu.

Zemāk ir izcelts datums, kad ielādēta šīs politikas jaunākā versija.

 

Pēdējais atjauninājums: 03.03.2022