Juriidilised märkused

Juriidilised märkused

Kasutustingimused

Veebisait prysmiangroup.com on veebipõhine teabe- ja kommunikatsiooniteenus, mida osutab äriühing Prysmian S.p.A. (edaspidi: Prysmian Group, Prysmian).

Teavet võidakse etteteatamata muuta või uuendada.

 

Intellektuaalomand

Veebisaidi külastamine tähendab nõustumist selles teates esitatud tingimustega. Veebisaidil esitatud tekstide, kujutiste, fotode, graafika ja audiovisuaalsete materjalide autoriõigus kuulub Prysmian Groupile (autoriõigus © 2014 Prysmian Group) või Prysmian Groupi äriühingutele või nende litsentsiandjatele, kui pole öeldud teisiti, ning kõik õigused on kaitstud. Nimetatud materjalide täielik või osaline kopeerimine, muutmine, kasutamine, reprodutseerimine, edastamine, üles laadimine, avaldamine või levitamine ilma omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

Prysmiani nimi, kaubamärk „PRYSMIAN“ või veebisaidil kuvatud kaubamärgid kuuluvad Prysmianile või Prysmian Groupi äriühingutele või nende litsentsiandjatele, kui pole öeldud teisiti.

Nende kopeerimine, muutmine, kasutamine, reprodutseerimine, edastamine, üles laadimine, avaldamine või levitamine ilma omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Prysmian Group lubab veebisaidi osasid elektrooniliselt kopeerida ja füüsiliselt välja printida üksnes isiklikuks kasutamiseks ja koos hoiatusega „Autoriõigus © 2014 Prysmian Group“. Prysmiani sisu või kaubamärkide loata kasutamist peetakse Prysmiani intellektuaalomandi ja autoriõiguste rikkumiseks ning selle eest esitatakse süüdistus kohaldatavate seaduste alusel.

 

Lahtiütlus

Ehkki siin sisalduva teabe kogumisel ja esitamisel on rakendatud mõistlikku hoolsust, ei anna Prysmian selle teabe täpsusele, täielikkusele, kasulikkusele ja kasutamisele kasutajate poolt mis tahes viisil mingit otsest või kaudset garantiid ning ütleb lahti teabes sisalduvatest vigadest või puudustest tulenevast vastutusest. Prysmian ei võta otseselt ega kaudselt mingit vastutust seoses kasutajate juurdepääsuga veebisaidile või veebisaidi sisu kasutamisega kasutajate poolt.

Äriühingu ja finantsteave – Prysmian usub, et Prysmiani postitatud äriühingu ja finantsteave vastas tõele asjakohasele reguleerimisasutusele esitamise või muul viisil avaldamise ajal. Asjaolu, et selline teave on internetti postitatud, ei tohi tõlgendada nii, et teabes pole esitamisest saadik toimunud ühtegi muudatust ning et teave on tõene igal ajal pärast selle esialgse esitamise või avaldamise kuupäeva.

Tootekirjeldused – isikud, kes soovivad osta tooteid, ei tohiks tugineda tootekirjeldustele, vaid peaksid esitama konkreetse päringu toodete omaduste ja sobivuse kohta plaanipäraseks kasutamiseks. Prysmian võib etteteatamata teha parandusi ja/või muudatusi veebisaidil kirjeldatud toodetes.

Inglise keel – suurem osa veebisaidil olevatest dokumentidest on ingliskeelsed mugavustõlked itaaliakeelsetest originaaldokumentidest. Tõlgetes on proovitud anda sisu edasi võimalikult otse, ohustamata seejuures teksti üldist järjepidevust. Paratamatult võib tõlgetes esineda erinevusi ja sellisel juhul tuleb lähtuda itaaliakeelsest tekstist.

Õigusterminoloogia – tõlgetes on itaaliakeelsed juriidilised mõisted väljendatud ingliskeelsete terminite kaudu, mitte originaalkeeles. Kõnealused mõisted ei pruugi vastata täpselt ingliskeelsete terminitega väljendatud mõistetele, sest neid võidakse tõlgendada teise jurisdiktsiooni seaduste alusel.

 

Lingid

Veebisaidil olevad lingid teistele saitidele on mõeldud üksnes kasutaja abistamiseks. Prysmian ei vastuta veebisaidi kaudu ligipääsetavate saitide ega selliste saitide sisu eest, millelt pääseb sellele saidile. Sellelt veebisaidilt muudele saitidele ühendamine toimub kasutajate omal vastutusel ning kasutajad peaksid tagama piisavate ettevaatusabinõude võtmise viiruste ja muude samalaadsete elementide vastu. Prysmianil puudub kontroll selliste saitide sisu üle ning kolmanda isikuna ei vastuta Prysmian selliste saitide sisu ega nendes olevate reklaammaterjalide või pakutavate toodete ja teenuste eest. Prysmian ei sponsi, jaga ega toeta selliseid tooteid ühelgi viisil.

 

Kasutajate esitatav teave

Prysmianile saadetud materjale, näiteks e-posti või internetilehekülgede teel saadetud materjale ei peeta konfidentsiaalseks. Prysmian omandab õiguse sellistele materjalidele ja Prysmianil pole nendega seoses mingeid kohustusi. Seega on Prysmianil piiramatu vabadus neid materjale reprodutseerida, kasutada, avalikustada, kuvada, ümber teha, luua nendest tuletatud teoseid ja levitada neid materjale teistele. Ühtlasi on Prysmianil õigus tasuta kasutada sellistes materjalides sisalduvaid andmeid, ideid, kontseptsioone, oskusteadmisi ja tehnikaid mis tahes eesmärgil, sealhulgas selliseid materjale hõlmavate toodete väljatöötamiseks, valmistamiseks ja turustamiseks. Kasutaja, kes saadab Prysmianile materjale, tagab selliste materjalide avaldamiskõlblikkuse ning nõustub maksma Prysmianile hüvitist juhul, kui kolmandad isikud esitavad materjalidega seoses võimaliku kohtuhagi.

 

Investorite suhted

Teleborsa S.r.l esitab investorite suhete lehekülgedel toodud sisu, tehes seda Prysmian S.p.A. nimel.